Menu
home
>>
วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ พัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางให้สมบูรณ์ อย่างพอเพียง และยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” 

พันธกิจ

พัฒนายกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว การพัฒนาชายแดน

การพัฒนาเมือง อย่างบูรณาการและยั่งยืน แก้ไขปัญหาการจราจร โดยสร้างทางเชื่อม ทางเลี่ยง และทางลัด

รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยง การพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาองค์กร

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย

Scroll Up Skip to content