Menu
home
>>
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3(เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน 2563)
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3(เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน 2563)

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content