Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563

            นายธนภัทร  ปิติสุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่        จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ ทำความสะอาดบริเวณทางระบายน้ำ กำจัดวัชพืช เศษใบไม้แห้ง และจัดระเบียบวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งาน ให้เป็นระเบียบ มีความสะอาด ทั้งภายในอาคารและบริเวณโดยรอบฯ เพื่อปลูกจิตสำนึกดีให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม  ณ แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ ถ.ศรอัสนีย์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

Scroll Up Skip to content