Menu
home
>>
ชุดซ่อมบำรุงทางที่ 1 แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563     ชุดซ่อมบำรุงทางที่ 1 แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง ในสาย  อต. 2015 แยกทางหลวงหมายเลข 11-บ้านวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ บริเวณ กม.ที่ 2+150 เพื่อสร้างความปลอดโปร่งปลอดภัย สร้างทัศนวิสัยที่ดีตลอดการเดินทางของประชาชน ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

Scroll Up Skip to content