logo
ประกาศประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต แยก ทล.11 - เขื่อนทดน้ำผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ (ระยะที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 01 มิ.ย. 2561 17:10

logo
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต แยก ทล.11 - เขื่อนทดน้ำผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ (ระยะที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 25 พ.ค. 2561 17:05

logo
ราคากลาง งานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต แยก ทล.11 - เขื่อนทดน้ำผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ (ระยะที่ 2)

วันที่ : 23 พ.ค. 2561 17:26

logo
ราคากลาง งานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต แยก ทล.11 - เขื่อนทดน้ำผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ (ระยะที่ 2)

วันที่ : 07 พ.ค. 2561 18:48

logo
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560) งานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต แยก ทล.11 - เขื่อนทดน้ำผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ (ระยะที่ 2)

วันที่ : 03 พ.ค. 2561 14:23

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ : 01 พ.ค. 2561 17:06

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต แยก ทล.1045 - บ้านไฮ่ฮ้า ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทาง 3.915 กม.

วันที่ : 26 ม.ค. 2561 17:19

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต แยก ทล.11- บ้านนาอิน ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทาง 3.637 กม.

วันที่ : 16 ม.ค. 2561 18:21

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต แยก ทล.1214 - บ้านป่าคาย ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทาง 2.515 กม.

วันที่ : 16 ม.ค. 2561 18:19

logo
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต แยก ทล.1045 - บ้านไฮ่ฮ้า ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทาง 3.915 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 27 ธ.ค. 2560 17:31

ข่าวทั้งหมด

หน้า

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท รื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินฯ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่ง

วันที่ : 20 มิ.ย. 2561 15:45

logo
กรมทางหลวงชนบท ขอเชิญชวน ประชาชน ข้าราชการ นิสิต นักศึกษา องค์กรของรัฐและเอกชนร่วมประกวด ตราสัญลักษณ์ กรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 13 มิ.ย. 2561 16:00

logo
ขทช.อุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 17 พ.ค. 2561 12:30

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพหรือสูญไปหรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

วันที่ : 08 พ.ค. 2561 17:15

logo
รายละเอียดโครงการที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2561 (งบกรมทางหลวงชนบท)

วันที่ : 25 เม.ย. 2561 14:15

logo
ขทช.อุตรดิตถ์ จัดรายการวิทยุ ทช.หมอทาง ครั้งที่ 40/2561

วันที่ : 19 มี.ค. 2561 22:45

logo
ขทช.อุตรดิตถ์ จัดรายการวิทยุ ทช.หมอทาง ครั้งที่ 39/2561

วันที่ : 19 มี.ค. 2561 22:45

logo
ขทช.อุตรดิตถ์ จัดรายการวิทยุ ทช.หมอทาง ครั้งที่ 38/2561

วันที่ : 19 มี.ค. 2561 22:45

logo
ขทช.อุตรดิตถ์ จัดรายการวิทยุ ทช.หมอทาง ครั้งที่ 37/2561

วันที่ : 19 มี.ค. 2561 22:30

logo
ขทช.อุตรดิตถ์ จัดรายการวิทยุ ทช.หมอทาง ครั้งที่ 36/2561

วันที่ : 28 ก.พ. 2561 09:15

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

        

  

 

home