logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 27 ก.ย. 2561 15:37

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 21 ก.ย. 2561 22:24

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยาง Hotmix) จำนวน 192 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 21 ก.ย. 2561 22:22

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 20 ก.ย. 2561 19:31

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องหมายจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะจง

วันที่ : 20 ก.ย. 2561 19:29

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยาง CMS-2h) จำนวน 90 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 20 ก.ย. 2561 19:26

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 20 ก.ย. 2561 19:24

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 20 ก.ย. 2561 19:20

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 17 ก.ย. 2561 20:30

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 53 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 17 ก.ย. 2561 20:28

ข่าวทั้งหมด

หน้า

logo
ขทช.อุตรดิตถ์ จัดรายการวิทยุ ทช.หมอทาง ครั้งที่ 88/2561

วันที่ : 27 ก.ย. 2561 13:30

logo
ขทช.อุตรดิตถ์ จัดรายการวิทยุ ทช.หมอทาง ครั้งที่ 87/2561

วันที่ : 26 ก.ย. 2561 16:45

logo
ขทช.อุตรดิตถ์ จัดรายการวิทยุ ทช.หมอทาง ครั้งที่ 86/2561

วันที่ : 26 ก.ย. 2561 16:30

logo
ขทช.อุตรดิตถ์ จัดรายการวิทยุ ทช.หมอทาง ครั้งที่ 85/2561

วันที่ : 26 ก.ย. 2561 16:30

logo
ขทช.อุตรดิตถ์ จัดรายการวิทยุ ทช.หมอทาง ครั้งที่ 83/2561

วันที่ : 14 ก.ย. 2561 16:30

logo
ขทช.อุตรดิตถ์ จัดรายการวิทยุ ทช.หมอทาง ครั้งที่ 82/2561

วันที่ : 14 ก.ย. 2561 16:30

logo
ขทช.อุตรดิตถ์ จัดรายการวิทยุ ทช.หมอทาง ครั้งที่ 81/2561

วันที่ : 14 ก.ย. 2561 16:15

logo
ขทช.อุตรดิตถ์ จัดรายการวิทยุ ทช.หมอทาง ครั้งที่ 80/2561

วันที่ : 14 ก.ย. 2561 16:15

logo
ขทช.อุตรดิตถ์ จัดรายการวิทยุ ทช.หมอทาง ครั้งที่ 79/2561

วันที่ : 14 ก.ย. 2561 16:00

logo
ขทช.อุตรดิตถ์ จัดรายการวิทยุ ทช.หมอทาง ครั้งที่ 78/2561

วันที่ : 23 ส.ค. 2561 09:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

        

  

 

home